Website voorlezen

gebruikersvoorwaarden

Inschrijven

Wanneer u bij Bibliotheek Wierden wilt lenen kunt u zich laten inschrijven bij de informatiebalie. U kunt ook online lid worden. Klik daarvoor op de button "lid worden" elders op deze pagina.

Bij inschrijving kunt u de bibliotheek machtigen de contributie automatisch te laten afschrijven. U kunt eventueel ook een acceptgiro toegezonden krijgen.

Adreswijziging geeft u met vermelding van het nummer van uw bibliotheekpas tijdig door aan de informatiebalie in de bibliotheek.
Voorkom misbruik van uw pas. De pas is persoonlijk. U bent aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik. Meld verlies/diefstal direct bij uw bibliotheek! Wij blokkeren dan uw pas.

Uitschrijven

U bent verplicht de beëindiging van uw lidmaatschap tenminste 1 maand voor afloop van de contributietermijn door te geven.

 

Leenregels

Met uw bibliotheekpas kunt u lenen in in Bibliotheek Wierden en Bibliotheek Enter. Maar ook in alle andere bibliotheken van de provincie Overijssel.

De uitleentermijn kan verlengd worden, mits de media niet gereserveerd zijn.
Het aantal keren dat u kunt verlengen kunt u vinden op de pagina Tarieven.

LET OP:

U kunt niet via internet verlengen wanneer:

- het materiaal uit een bibliotheek komt buiten de gemeente Wierden;
- het materiaal gereserveerd is door een andere lener;
- aan onze website gewerkt wordt waardoor deze niet beschikbaar is.

U bent aansprakelijk voor beschadiging of verlies van geleende materialen.

U leent materialen niet uit aan derden.

Aanvragen

Lid zijn van de bibliotheek is nu nóg interessanter met de aanvraagmogelijkheid. U kunt thuis of in de bibliotheek favoriete boeken, dvd's, cd's of bladmuziek van de bibliotheken in Wierden en Enter of van andere bibliotheken zoeken, aanvragen en bij uw bibliotheek ophalen.

 
 
U kunt zowel materialen aanvragen van de bibliotheken te Wierden en Enter die zijn uitgeleend, alsmede materialen van andere bibliotheken in Nederland.
 
 

Zo werkt het:

 

In de catalogus (zie homepagina) staat bij de meeste boeken, dvd's, cd's of bladmuziek deze knop: 

 
 
aanvragen
 
 
 
 

Klik op de knop om het gewenste materiaal aan te vragen. Titels die geen aanvraag-knop hebben kunt u aanvragen bij een medewerker. Het plaatsen van een aanvraag is eenvoudig. Volg de aanwijzingen op het scherm. Aanvragen zijn in de meeste gevallen gratis. Eventuele aanvraagkosten worden vooraf getoond.

Uitleenreglement

Begrippen:
Bibliotheek Stichting Openbare Bibliotheek Wierden
Bestuur Bestuur van de bibliotheek
Directeur Directeur van de bibliotheek
Lener

Degene die als gebruiker bij de bibliotheek staat ingeschreven. Deze persoon , man of vrouw,
wordt in dit regelment aangeduid met "hij".

Materiaal Overkoepelende term voor boeken, tijdschriften, digitale informatiedragers en alle andere
materialen die eigendom zijn van (of zijn gehuurd van derden door) de openbare bibliotheek.
Wettelijke vertegenwoordiger         Vader, moeder of voogd
 
Artikel 1: Algemeen
Iedereen kan in de bibliotheek in Wierden of Enter tijdens de openingstijden zonder te betalen de aanwezige materialen raadplegen. Voor het raadplegen van materialen van derden kan eventueel een vergoeding gevraagd worden. Minderjarigen worden geacht te handelen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 2: Inschrijving
Voor het lenen van materialen dient men in het bezit te zijn van een geldige lenerspas. Iedereen kan als lener bij een vestiging van de bibliotheek worden ingeschreven. Een lenerspas is een jaar geldig. Bij inschrijving vanaf 14 jaar wordt een geldige legitimatie gevraagd. Inschrijving van leners jonger dan 14 jaar gebeurt door invulling en ondertekening van een aanvraagformulier door een wettelijke vertegenwoordiger. Als legitimatiebewijs gelden: paspoort, rijbewijs en identiteitskaart. Bij inschrijving krijgt elke lener een geldig exemplaar van het uitleenreglement overhandigd. Door zich in te schrijven als lener verklaart men bekend te zijn en akkoord te gaan met het uitleenreglement. Nieuwe inwoners van Wierden en Enter die een geldige lenerspas hebben van de bibliotheek in hun vorige woonplaats (aantoonbaar door geldigheidsdatum of bewijs van betaling), krijgen een korting op het eerste abonnementsgeld. Zij hoeven niet te betalen voor de maanden waarin de oude pas nog geldig zou zijn. Ook hierbij is legitimatie verplicht. Vakantiegangers kunnen, na legitimatie, een vakantiepas krijgen. Informatie over de kosten is te vinden in de tarievenlijst.
Leners uit andere plaatsen in Overijssel kunnen zich laten inschrijven als gastlener.
Vakantieleners kunnen zich in laten schrijven als gastlener. Is men lid in de eigen woonplaats, dan kan tegen overhandiging van bewijs hiervan een tijdelijke lenerspas worden aangemaakt.

Artikel 3: Lenerspas
Bij inschrijving ontvangt elke lener een lenerspas. De lenerspas kan gebruikt worden bij elke vestiging van de bibliotheek in Wierden en Enter en als gastlener in alle andere Overijsselse bibliotheken ( na aanmelding bij gastbibliotheek). De pas is strikt persoonlijk. Alleen op vertoon van een geldige lenerspas kunnen materialen worden geleend. De lener is verantwoordelijk voor de materialen die met zijn pas geleend worden. Via internet en de betaalautomaat kan een lener te allen tijde controleren wat op de lenerspas staat vermeld. Op passen van jeugdleners mogen geen materialen voor volwassenen worden geleend. Volwassenen dienen zelf een betaalde lenerspas te hebben.

Artikel 4: Verlies of beschadiging lenerspas
Verlies van de lenerspas dient onmiddellijk aan de bibliotheek doorgegeven te worden om misbruik te voorkomen. De lener of diens wettelijke vertegenwoordiger is aansprakelijk voor de financiële gevolgen indien de lenerspas door derden wordt gebruikt. De aansprakelijkheid geldt voor alle handelingen en transacties verricht vóór het tijdstip waarop de vermissing is gemeld. Bij verlies van de lenerspas wordt – na legitimatie – een nieuwe pas verstrekt tegen betaling van administratiekosten. Indien een lenerspas zodanig beschadigd is dat de uitleengegevens niet meer doelmatig kunnen worden ingelezen, wordt tegen vergoeding een nieuwe lenerspas verstrekt. Wanneer een vermiste lenerspas alsnog wordt teruggevonden, is geen restitutie van de in rekening gebrachte administratiekosten mogelijk.

Artikel 5: Verlenging lenerspas
Het lidmaatschap wordt na afloop van het eerste jaar stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd.
Iedere betalende lener krijgt tijdig voor de vervaldatum van zijn pas een acceptgiro toegezonden voor het nieuwe abonnementsjaar. Het lidmaatschapsgeld van leden die een machtiging hebben afgegeven voor automatische incasso wordt tijdig van de rekening afgeschreven. Na ontvangst van de betaling wordt het lidmaatschap automatisch verlengd per vervaldatum, zonder verstrekking van een nieuwe lenerspas. Verlenging van het lidmaatschap van leners tot 18 jaar, gebeurt eveneens zonder verstrekking van een nieuwe lenerspas. Verlenging van lidmaatschap van leners die 18 jaar worden gaat via een acceptgiro voor het goedkoopste abonnement ( zie hiervoor de tarievenfolder).

Artikel 6: Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt door:
- opzegging door de lener. Indien niet minimaal 1 maand voor de
vervaldatum is opgezegd, wordt de lenerspas automatisch verlengd en kan per eerst volgende maand worden opgezegd met restitutie van   contributie over de resterende maanden van het jaar.
Betreft het een opzegging binnen het 1e jaar van lidmaatschap, dan is opzegging mogelijk, maar zonder restitutie van het lidmaatschapsgeld.
De opzegging kan alleen geëffectueerd worden indien de lener alle door hem geleende/ in zijn bezit zijnde media ingeleverd heeft en alle betalingsverplichtingen van de lener jegens de bibliotheek zijn voldaan.
- het overlijden van de lener.
- voorlopige schorsing dan wel definitieve ontzegging van het lidmaatschap door de directie van de bibliotheek.
- een jaar lang geen materialen te lenen. Dit geldt voor leners t/m 17 jaar. Als deze leners weer gebruik gaan maken van de bibliotheek moeten zij opnieuw worden ingeschreven.

Artikel 7: Abonnementen, leengeld en overige tarieven
Jaarlijks worden nieuwe tarieven vastgesteld. Een voornemen tot wijziging van de tarieven wordt ten minste twee maanden voor de datum van de wijziging in alle vestigingen van de bibliotheek kenbaar gemaakt. Aan groepen van leners of instellingen kunnen afwijkende tarieven in rekening worden gebracht. Wanneer een lener langer dan drie maanden een negatief saldo van € 5,- of meer heeft, wordt een rekening toegestuurd. De lener wordt verzocht het openstaande bedrag en de administratiekosten zo snel mogelijk te betalen. Bij een negatief saldo van € 5,- of meer geldt een leenverbod voor alle vestigingen.
Een boete moet, ongeacht het bedrag, binnen 3 maanden betaald worden. Als dit niet gebeurt wordt de pas geblokkeerd en vervallen alle functies. U kunt dan ook niet meer van huis uit verlengen. Boetes die zijn ontstaan na deze blokkade moeten betaald worden.

Artikel 8: Lenen van boeken en andere materialen
Op vertoon van een geldige lenerspas kunnen leners boeken en/of andere materialen lenen in de vestigingen Wierden en Enter. Materialen kunnen in beide vestigingen teruggebracht worden. De tarieven en het aantal mee te nemen materialen staan vermeld in een aparte folder. De leners zijn verplicht zowel het meenemen als het terugbrengen van materialen zelf te registreren en zelf te controleren of de handeling goed is verricht. Het is de lener niet toegestaan materialen aan derden beschikbaar te stellen.
Leners kunnen met een geldige lenerspas lenen in alle andere bibliotheek binnen Overijssel. Materialen kunnen overal worden ingeleverd.

Artikel 9: Uitleentermijn/verlengen
De uitleentermijn van materialen bedraagt drie weken of zes weken. Bij het verstrijken van de uitleentermijn kunnen dezelfde materialen nogmaals worden geleend, tenzij deze door een andere lener zijn gereserveerd. De uitleentermijn kan maximaal 2 keer met dezelfde periode verlengd worden. Materialen kunnen via de website (www.bibliotheekwierden.nl) of tijdens openingsuren in de bibliotheek worden verlengd. Via de website kunnen boeken die gereserveerd zijn of geleend bij een andere bibliotheek niet worden verlengd. Leners dienen hier zelf op te letten. De bibliotheek is niet aansprakelijk wanneer om die reden verlengen op het laatste moment niet lukt.
Gedurende de zomervakantie wordt een dubbele uitleentermijn gehanteerd. Bij uitzondering is buiten deze periode het mogelijk om een dubbele uitleentermijn te vragen bij het personeel van de bibliotheek.

Artikel 10: Te laat geld
Bij overschrijding van de uitleentermijn wordt per item per uitleen dag te laat geld in rekening gebracht. Dit gaat de dag na het verstrijken van de termijn in. Indien verlenging van de uitleentermijn wordt aangevraagd op het moment dat de uitleentermijn is verstreken, wordt eveneens te laat geld in rekening gebracht. Als de lener na twee schriftelijke herinneringen de materialen niet heeft teruggebracht, worden de vervangingskosten, inclusief administratiekosten in rekening gebracht. Bij het niet voldoen van de nota geldt een leenverbod voor alle vestigingen van de bibliotheek, zolang de lener niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan en wordt tot incasso overgegaan. Incassokosten zijn voor rekening van de lener.

Artikel 11: Reserveren
Materialen kunnen gratis worden gereserveerd/aangevraagd. Materialen die niet aanwezig zijn in de eigen vestiging kunnen worden aangevraagd bij een andere vestiging in Overijssel. Voor aangevraagd materiaal buiten Overijssel geld een tarief ( zie tarievenfolder). Als het materiaal niet binnen 8 dagen wordt afgehaald, moet de aanvrager € 0,50 betalen. Wanneer de gereserveerde materialen beschikbaar komen ontvangt de lener hiervan bericht. Als het aangevraagde bestaat uit fotokopieën vergoedt de lener de kopiekosten.

Artikel 12: Verlies of beschadiging van materialen
Van de lener wordt verwacht dat hij de geleende materialen met zorg behandelt. Voordat de lener de materialen leent, dient hij zich te overtuigen van de goede staat ervan. De lener is aansprakelijk voor iedere beschadiging/verontreiniging van de geleende materialen die hij heeft toegebracht. Indien de geleende materialen als gevolg van beschadiging, verontreiniging of vermissing moeten worden vervangen, zullen vervangingskosten en eventuele te laat gelden bij de lener in rekening worden gebracht. Indien een lener de beschadigde of vermiste materialen niet betaalt, kan zijn lenerspas geblokkeerd worden totdat de rekening is voldaan. Zo nodig wordt een incassobureau ingeschakeld. Restitutie van de in dit artikel omschreven kosten vindt niet plaats. Incassokosten zijn voor rekening van de lener.

Artikel 13: Aansprakelijkheid bij uitleen van digitale media
De bibliotheek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij beschadiging van apparatuur van de lener als gevolg van het lenen van cd's, dvd- en cd-roms, software en daisyroms. Dit betekent dat indien cd-, of computer-apparatuur van de lener beschadigd raakt als (vermeend) gevolg van het lenen van cd's, dvd- en cd-roms, software of daisyroms de bibliotheek onder geen enkele voorwaarde gehouden is tot vergoeding van de geleden schade.

Artikel 14: Uitsluiting van lening
Bij herhaalde overtreding van dit uitleenreglement kan de lener voor bepaalde of onbepaalde tijd worden uitgesloten van het lenen van materialen. Het personeel is gerechtigd om personen, die de orde in de bibliotheek verstoren, op grond van de bepaling omtrent huisvredebreuk, te (doen) verwijderen en de toegang tot de bibliotheek voor bepaalde tijd te ontzeggen. Uitsluiting van het lenen van materialen geschiedt per aangetekende brief door de directie van de bibliotheek.

Artikel 15: Algemene bepalingen
- De bibliotheek is niet aansprakelijk voor eigendommen van de lener die in
bibliotheekvestigingen, boeken of andere materialen worden achtergelaten.
- Medewerkers van de bibliotheek hebben altijd het recht bezoekers te vragen
de bibliotheekmaterialen en hun lenerspas te laten zien.
- Van diefstal en moedwillige vernieling wordt altijd aangifte bij de politie gedaan.
- Met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden aan derden geen gegevens verstrekt uit leners- en uitleenadministratie.
- Het is de bezoeker niet toegestaan in de vestigingen te roken, alcoholische dranken te nuttigen, drugs te gebruiken of in drugs te handelen, huisdieren mee te nemen of op enigerlei wijze, dit ter beoordeling van degene die de dagelijkse leiding heeft in de bibliotheek, overlast te veroorzaken of de orde te verstoren.
- Aanwijzingen (schriftelijk of mondeling) van directie en personeel dienen te worden opgevolgd.
- De lener heeft het recht klachten in te dienen over de dienstverlening van de bibliotheek.

Artikel 16: Wijziging reglement
Wijziging van dit reglement is voorbehouden aan de directie. In geval van wijziging van het reglement wordt een aankondiging hierover tenminste een maand voor de datum van inwerkingtreding van de wijziging in de vestigingen van de bibliotheek opgehangen. Op aanvraag kan een nieuwe versie van het reglement verstrekt worden. Dit reglement is ook te raadplegen via de website van de bibliotheek (www.bibliotheekwierden.nl) In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de directeur of zijn/haar plaatsvervanger. Wijzigingen voorbehouden.

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2013. Met dit reglement vervallen alle voorgaande uitleenreglementen.